WERKWIJZE
Arceau Ontwerpers werkt volgens onderstaand stappenplan waarin de verschillende fasen van de bouw van uw droomhuis aan bod komen.
Kennismaking
Een persoonlijke kennismaking op ons kantoor, de bouwlocatie of bij u thuis is een eerste stap die wij nemen, nadat u via internet, een relatie of een gerealiseerd project bij Arceau Ontwerpers terecht bent gekomen.
Tijdens dit gesprek lichten wij onder andere toe hoe wij het ontwerp- en bouwproces organiseren.
Naar aanleiding van deze kennismaking ontvangt u een vrijblijvende offerte met daarin een duidelijke uiteenzetting van onze werkzaamheden zodat u vooraf weet wat u van ons kunt verwachten.
Schetsontwerp
Nadat wij van u opdracht hebben gekregen starten wij met de praatschetsen. Om deze te kunnen maken is het van belang dat wij uw woonwensen kennen. Voorafgaand zullen wij samen met u deze woonwensen opstellen.
In een goed programma van wensen staan onderstaande zaken:
De stijl waarin uw woonhuis ontworpen moet worden;
Het aantal gewenste ruimtes voor het primaire woonprogramma (woonkamer, werkkamer, slaapkamers, keuken e.d.) en voor het secundair programma (bijgebouw, garage, berging, kelder, zolder e.d.). Tevens wordt de gewenste onderlinge relatie tussen deze ruimtes vermeld;
Het aantal verdiepingen (wij bekijken of dit volgens het bestemmingsplan is toegestaan);
De bezonning van het perceel en de betekenis hiervan voor de positie van de belangrijkste verblijfsruimtes;
De gewenste situering van het woonhuis op het perceel (wederom voor ons een bestemmingsplan-check);
De kleur- en materiaalvoorkeuren voor gevels, dak, kozijnen e.d.;
Overige zaken die relevant zijn voor het vervaardigen van een schetsontwerp;
Het bouwbudget: noodzakelijk om samen met u vast te stellen: belangrijk om te kunnen bepalen of uw wensen ook haalbaar zijn.
Voorlopig Ontwerp
Het schetsontwerp dient als basis voor de uitwerking van het bouwplan naar een voorlopig ontwerp.
De tekeningen worden op de computer in AutoCAD getekend en voorzien van globale maatvoering.
Alle plattegronden en gevels worden uitgewerkt en op de tekening wordt in een afwerkstaat vermeld wat de toe te passen materialen en kleuren zijn.
De tekeningen worden nu ingediend bij de gemeente ter toetsing aan het bestemmingsplan en, indien van toepassing, voorgelegd aan welstand. Na goedkeuring van het voorlopige ontwerp door de gemeente en welstand spreken wij van een definitief ontwerp.
Vergunningen
Arceau Ontwerpers verzorgt ook alle nodige coördinatie ten behoeve van het indienen van een volledige omgevingsvergunning bij uw gemeente. Deze omgevingsvergunning, activiteit bouwen, voorheen bouwvergunning geheten, wordt door ons digitaal via het omgevingsloket ingediend.
Wij schakelen onder andere een constructeur in, die op basis van ons definitieve ontwerp een ontwerp maakt voor de beton-, hout- en staalconstructies. Om het draagvermogen van de grond te bepalen kunnen wij voor u een bureau inschakelen dat de nodige sonderingen maakt. De constructeur bepaalt op basis van deze sonderingen welke funderingsconstructie toegepast moet worden.
Het definitieve ontwerp wordt in deze fase door ons omgezet naar technische tekeningen: de bestektekeningen.

Naast de genoemde bestektekeningen, verzorgen wij ook de volgende zaken welke, indien van toepassing, worden ingediend bij een aanvraag Omgevingsvergunning:
Bouwbesluit berekeningen;
Berekening BENG;
Daglichtberekening;
Ventilatieberekening.

Ook de door de constructeur gemaakte constructieberekening wordt door ons ingediend.

Arceau Ontwerpers zal, indien van toepassing, ook de volgende onderdelen van de omgevingsvergunning voor u aanvragen:
Sloopvergunning, als er meer dan 10 m³ gesloopt moet worden;
Inritvergunning, bij een nieuw aan te leggen of te verplaatsen inrit;
Kapvergunning, indien voor het bouwen bomen moeten worden gekapt.

Voor een volledig overzicht van hetgeen voor de omgevingsvergunning moet worden ingediend kunt u tevens de site van de rijksoverheid raadplegen: www.omgevingsloket.nl  
Interieurafwerking
Het ontwerp van uw woonhuis wordt bouwkundig volledig door ons in kaart gebracht.
Indien u graag verder geadviseerd wilt worden over de inrichting van uw woonhuis, dan kunt u, eventueel in overleg met ons, een interieurarchitect inschakelen. Deze zal naast afwerkingen van vloeren, wanden en plafonds u ook over bijvoorbeeld het lichtplan kunnen adviseren.
Aanbesteding
Zodra de aanvraag omgevingsvergunning in gang is gezet kunnen wij, indien gewenst, de aanbesteding voor u verzorgen.
Een traditionele aanbesteding, waarvoor meerdere partijen worden uitgenodigd, vergt een goede voorbereiding. Zo zullen wij samen met u per ruimte de afwerkingen en invullingen vastleggen.
Deze informatie komt samen met omschrijvingen van alle toe te passen materialen, eisen en normen in een zogeheten bestek te staan. Dit bestek vormt samen met de tekeningen de basis voor een voorspoedige en goed uitgevoerde bouw, omdat nu tot in de kleinste details omschreven is hoe en wat er gebouwd moet worden.
Alle bestekstukken worden vervolgens naar de geselecteerde aannemers gestuurd. Deze aannemers zijn vooraf zorgvuldig geselecteerd in nauw overleg met u: ervaring, kwaliteit, betrouwbaarheid en werkwijze spelen hierbij een belangrijke rol.
Nadat elke aannemer zijn begroting heeft opgesteld, worden de inschrijvingen in gesloten enveloppen op afgesproken tijd en plaats ingeleverd. Deze worden samen met u geopend, waarna er met de meest economische inschrijver een overeenkomst voor de bouw gesloten kan worden.
Deze aannemingsovereenkomst tussen u en de gekozen aannemer wordt door ons opgesteld en vervolgens door u en de aannemer ondertekend: de uitvoeringsfase kan beginnen.
Uitvoeringsbegeleiding
Gedurende de bouwperiode is het belangrijk dat alle werkzaamheden, zoals voorgaand besproken en vastgelegd, goed worden uitgevoerd. Vertrouwen in de aannemer is hierbij essentieel, desalniettemin ontstaan soms, door verschil van inzicht, toch vervelende situaties.
Wij kunnen voor u, indien gewenst, de uitvoering begeleiden. Hierbij houden wij toezicht op de kwaliteit, signaleren wij afwijkingen en beoordelen het eventuele meer- en minderwerk. Ook controleren en beoordelen wij of er wordt voldaan aan uw wensenpakket.
Oplevering
De bouw is een serieuze aangelegenheid die met de nodige zorg is opgestart en die ook uitermate zorgvuldig zal moeten worden opgeleverd. Dit doen wij door het opmaken van een proces verbaal van oplevering. Kort gezegd: wij controleren of al hetgeen is gerealiseerd conform de gesloten overeenkomst is opgeleverd. Na dit formele moment volgt de onderhoudsperiode van ongeveer 3 maanden. Zaken die nog niet geheel op orde zijn worden in deze periode verholpen.
Is dit allemaal in orde dan geven wij akkoord tot betaling van de laatste termijn. Hierdoor loopt u als opdrachtgever geen onnodig risico.
Wonen in een boerderij
Op deze website vindt u voorbeelden van woonboerderijen die door ons ontworpen zijn. U vindt andere bouwstijlen van onze hand op
HOMEPROJECTENWERKWIJZELINKSCONTACT
foto's